Roasted bread KAZIUKO, 1,2 kg
Code: V36182A
Barcode: 4770763191159
Roasted bread KAZIUKO, 1 kg
Code: V36182C
Barcode: 4770763191104
Toasted KAZIUKAS bread, light, cubed, 7kg
Code: V36182D
Barcode: 4770763191111
Roasted bread Kaziuko, sliced, in a jar, 600 g
Code: V36182H
Barcode: 4770763191173
Fried bread KAZIUKO, 130 g
Code: V361822
Barcode: 4770763191029
KAZIUKO fried bread, 300 g
Code: V361825
Barcode: 4770763191043
ALUDARIU - SNEKORIU fried bread, 90 g
Code: V36182F
Barcode: 4770763191128