e-PROMO užsakymo taisyklės

 Redakcija Nr. 1.3, 2023-01-05 

  

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Šios e-PROMO elektroninės parduotuvės taisyklės (toliau – „Taisyklės“) yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu e-PROMO parduotuvės susijusios nuostatos.

1.2. UAB „Sanitex“, įmonės kodas 110443493, buveinės adresas Raudondvario pl. 131, Kaunas LT-47501, yra tiesioginis visų prekių, parduodamų e-PROMO parduotuvėje pardavėjas (toliau – „Pardavėjas“).

1.3. Pirkėjas yra bet kuris asmuo kuris yra išsiėmęs PROMO kortelę ir užsiregistravęs e-PROMO parduotuvėje (toliau – „Pirkėjas“). Užsiregistruoti e-PROMO parduotuve ir joje užsakyti prekes turi teisę juridiniai asmenys bei veiksnūs fiziniai asmenys. Teisę pirkti alkoholinius gėrimus turi tik blaivūs ir ne jaunesni kaip 20 metų amžiaus fiziniai asmenys. Teisę pirkti energinius gėrimus turi tik ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus fiziniai asmenys.

1.4. Pirkėjas, norėdamas užsiregistruoti e-PROMO parduotuvėje privalo susipažinti su šiomis Taisyklėmis bei pažymėti savo sutikimą su jomis.

1.5. Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu pakeisti ar papildyti Taisykles. Apie Taisyklių pakeitimus ar papildymus bus informuojami įprastais e-PROMO parduotuvės komunikacijos kanalais. Pirkėjas taip pat gali būti informuojamas prisijungus prie savo e-PROMO parduotuvės paskyros.

1.6. Šios Taisyklės taikomos kiekvienam Pirkėjo pateiktam užsakymui e-PROMO parduotuvėje, todėl Pirkėjas privalo būti susipažinęs su aktualia Taisyklių redakcija susipažinti prieš teikiant kiekvieną naują prekių užsakymą. Pardavėjas neprisiima jokios rizikos ar atsakomybės ir yra nuo jos besąlygiškai atleidžiamas, jei Pirkėjas nesusipažino su aktualia Taisyklių redakcija, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

1.7. e-PROMO parduotuvė vykdo veiklą Lietuvos teritorijoje, tačiau Pardavėjas vienašališkai nustato prekių pristatymo teritorijas ir bet kuriuo metu turi teisę jas apriboti ar išplėsti informuodamas apie tai Pirkėją e-PROMO paskyroje.

 

2. REGISTRACIJA

2.1. Pirkėjas, norėdamas naudotis e-PROMO parduotuve ir pirkti joje siūlomas prekes, privalo užsiregistruoti e-PROMO parduotuvės sistemoje, užpildydamas registracijos anketą.

2.2. Jeigu Pirkėjas susiduria su problemomis registruojantis e-PROMO parduotuvėje, Pirkėjas turėtų kreiptis į Pardavėją šiose Taisyklėse nurodytais kontaktiniais duomenimis.

2.3. Pildydamas registracijos anketą Pirkėjas privalo pateikti tikslius ir teisingus asmens duomenis bei būtinai užpildyti papildomą informaciją pažymėtą žvaigždutėmis. Pardavėjas neatsako dėl netinkamo Pirkėjo užsakymo vykdymo, jeigu Pirkėjas pateikė netikslią ir/ar neteisingą informaciją.

2.4. Registracijos anketoje privalu pateikti šiuos Pirkėjo asmeninius duomenis: vardą, pavardę, gimimo datą, elektroninį paštą, adresą, kuriuo bus pristatomos prekės, telefono numerį, kitus prekių pristatymui būtinus duomenis.

2.5. Pirkėjui neužpildžius visų reikiamų duomenų ar nepažymėjus visų reikiamų sutikimų, registracijos užbaigti neleidžiama.

2.6. Pirkėjas turi teisę bet kuriuo momentu nevaržomai keisti ar papildyti savo registracijos duomenis, o taip pat panaikinti savo registraciją.

2.7. Registruodamasis Pirkėjas susikuria individualius prisijungimo duomenis (vartotojo vardą ir slaptažodį) ir įsipareigoja juos saugoti paslaptyje bei neatskleisti jokiems tretiesiems asmenims. Tuo atveju, jeigu prisijungimą jam sukurtų Pardavėjas, Pirkėjui el. paštu pateikiamas sukurtas vartotojo vardas ir laikinasis slaptažodis, kurį Pirkėjas prisijungęs privalo pasikeisti.

2.8. Jei e-PROMO parduotuvės prisijungimo naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas laiko šį asmenį Pirkėju. Pardavėjas nėra atsakingas dėl trečiųjų asmenų prisijungimų naudojantis Pirkėjo prisijungimo duomenimis.

2.9. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją nurodytais kontaktiniais duomenimis arba pasikeisti prisijungimo duomenis prisijungdamas prie e-PROMO parduotuvės sistemos.

  

3. PREKIŲ KAINOS, KIEKIS IR APMOKĖJIMAS

3.1. e-PROMO parduotuvės prekių kataloge nurodomos mažmeninės prekių kainos eurais (EUR) su PVM.

3.2. Pardavėjas turi teisę nustatyti minimalius ir maksimalius vienu kartu užsakomų prekių kiekius. Apie tai informacija pateikiama e-PROMO prekių kataloge.

3.3. Prekės parduodamos tokiomis kainomis, kurios galioja užsakymo pateikimo metu. Į bendrą pristatymo kainą gali būti įtrauktas pristatymo mokestis ir kitos mokėtinos sumos, kurios aiškiai detalizuojamos.

3.4. Prekių kainos e-PROMO parduotuvėje gali skirtis nuo prekių kainų fizinėje Pardavėjo PROMO Cash&Carry. Jei užsakymo pateikimo metu produkto kaina e-PROMO ir PROMO Cash&Carry fizinėje parduotuvėje skiriasi, taikoma e-PROMO prekių kataloge nurodyta kaina.

 

4. PREKIŲ UŽSAKYMAS IR APMOKĖJIMAS

4.1. Užsakymas laikomas pateiktu Pardavėjui, kuomet Pirkėjas savo e-PROMO paskyroje išsirinkęs perkamas prekes ir suformavęs prekių krepšelį, apmoka užsakymą.

4.2. Kiekvienas užsakymas yra laikoma tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta pirkimo – pardavimo sutartimi, kuri yra registruojama ir saugoma Pardavėjo duomenų bazėje.

4.3. Minimali vieno užsakymo suma yra 50 EUR, mažesnės sumos užsakymo e-PROMO parduotuvės sistema nepriima.

4.4. Jei visa užsakymo suma yra mažesnė nei 100 EUR, papildomai prie užsakymo kainos Pirkėjas turės sumokėti fiksuotą pristatymo mokestį, lygų 3,99 EUR.

4.5. Kiekvienam užsakymui yra taikomas papildomas 0,45 Eur prekių pakavimo mokestis, kurį sudaro viso užsakymo pakavimo (maišelių) kaina (į pakavimo mokestį gali būti įtraukta lengvųjų ir labai lengvų plastikinių maišelių, papildomų plastikinių maišelių ir vienkartinių plastikinių dėžučių kaina).

4.6. Už suformuotą užsakymą Pirkėjas gali sumokėti tik naudodamas tais mokėjimo būdais, kurie nurodyti e-PROMO paskyroje. Užsakymas privalo būti apmokamas iki prekių pristatymo.

4.7. Iki užsakymo pristatymo Pirkėjui neapmokėjus užsakymo, o taip pat jeigu Pardavėjas negauna apmokėjimo iš Pirkėjo mokėjimo įstaigos, užsakymas anuliuojamas.

4.8. Jeigu Pardavėjas šiuo metu neturi galimybės pristatyti prekių Pirkėjo nurodytu adresu, -PROMO parduotuvės sistema užsakymo užbaigti neleis.

4.9. Pirkėjui turint kitų mokėtinų Pardavėjui, Pardavėjas gali savo pasirinkimu neparduoti prekių arba parduoti prekes Pirkėjui dengiant dalį mokėtinų sumų.

4.10. Pardavėjui ir Pirkėjui turint sudarius kitą prekių pirkimo-pardavimo sutartį, pagal kurią Pardavėjas Pirkėjui suteikia kredito limitą bei mokėjimų atidėjimą, Pardavėjas savo pasirinkimu taip pat gali suteikti tokias kreditavimo sąlygas Pirkėjui ir perkant pagal šias Taisykles.

 

5. PREKIŲ PRISTATYMAS

5.1. Prekės pristatomos Lietuvos teritorijoje. Pirkėjas užsakymo pateikimo metu pats pasirenka jam priimtiniausią pristatymo būdą, laikas ir kainą.

5.2. Prekių pristatymas nemokamas, jeigu Pirkėjo prekių suma už pirkinius ne mažesnė nei 100 Eur su PVM.

5.3. Užsakytos prekės įprastai pristatomos Pirkėjo pasirinkto laiko intervalu. Apie tikslų numatomą pristatymo laiką Pirkėjas gali būti informuojamas telefonu. Nepavykus susisiekti su Pirkėju ir/ar jam pristatytų prekių, užsakymas anuliuojamas ir už jį sumokėti pinigai grąžinami Pirkėjui Taisyklėse nustatyta tvarka.

5.4. Tuo atveju, jei užsakymas pristatomas numatytu laiku, tačiau tuo adresu nėra kam atsiimti užsakymo, apie tai pranešama Pirkėjui telefonu ir susitariama dėl kito pristatymo laiko.

5.5. Pirkėjas užsakydamas prekes įsipareigoja nurodyti tikslų prekių pristatymo adresą.

5.6. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o Prekės pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu ir perduotos kitam asmeniui, Pardavėjas laikomas tinkamai pristatęs prekes ir Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

5.7. Pirkėjas supranta ir sutinka, jog išimtinais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo klausimus.

5.8. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už numatytų prekių pristatymo terminų pažeidimą, taip pat jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

5.9. Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo patikrinti pristatytų prekių kiekį ir išorinę jų kokybę. Pirkėjas privalo prekių pristatymo metu informuoti Pardavėją apie bet kokius prekių kiekio ir išorinius kokybės trūkumus. Vėlesnės pretenzijos netenkinamos, išskyrus jeigu Pirkėjas pateikia patikimus trūkumų įrodymus.

5.10. Pirkėjas sutinka, kad prekes pristatęs Pardavėjo atstovas jas nufotografuotų (nefotografuodamas prekes atsiimančio asmens) ir sutinka, kad tai laikoma įrodymu apie tinkamą prekių pristatymą Pirkėjui.

5.11. Apie pristatytų prekių kokybės trūkumus Pirkėjas privalo informuoti Pardavėją ne vėliau kaip per 48 val. nuo prekių pristatymo.

5.12. Apie paslėptus prekių trūkumus Pirkėjas turi teisę informuoti Pardavėją prekių tinkamumo galioti ar garantinio laikotarpio terminu, tačiau ne vėliau kaip per 48 val. nuo jų nustatymo.

5.13. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokie pažeidimai buvo sąlygoti pakuotės pažeidimų, atsiradusių transportuojant prekę(-es), kurių Pirkėjas nepažymėjo aukščiau nustatyta tvarka.

5.14. Pardavėjas, komplektuodamas sveriamus produktus įdeda tokį produktų vienetų skaičių, kuris būtų artimiausias Pirkėjo užsakytam sveriamo produkto svoriui. Tuo atveju, jeigu Pirkėjui perduodamas mažesnis svoris, nei užsakyta Pardavėjas grąžina kainos skirtumą Pirkėjui šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.

5.15. Pardavėjas niekaip neįsipareigoja užtikrinti tikslaus užsakytų prekių svorio. Sveriamų prekių kaina bus apskaičiuota pagal Pirkėjo užsakyme nurodytą svorį. Tuo atveju, jei faktinis prekių svoris bus didesnis už užsakyme nurodytą svorį, Pirkėjui nereikės papildomai mokėti. Jei pristatytų prekių svoris yra mažesnis nei užsakyme nurodytas, kainos tarp užsakyto ir pristatyto svorio skirtumas Pirkėjui grąžinamas tuo pačiu būdu, kuris buvo naudotas sumokant už pateiktą užsakymą.

  

6. ALKOHOLINIŲ GĖRIMŲ IR KITŲ RIBOJAMŲ PREKIŲ PRISTATYMAS

6.1. Užsakyti alkoholinius gėrimus Klientas Pirkėjas gali bet kuriuo metu, tačiau šie produktai gali būti pristatomi tik nuo 10.00 val. iki 20.00 val. pirmadieniais – šeštadieniais ir nuo 10.00 val. iki 15.00 val. sekmadieniais. Rugsėjo 1 d. alkoholiniai gėrimai nepristatomi.

6.2. Teisę atsiimti alkoholinius gėrimus turi tik blaivūs ir ne jaunesni kaip 20 metų amžiaus asmenys.

6.3. Teisę atsiimti energinius gėrimus turi ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus asmenys.

6.4. Jei produktų, kuriuos galima įsigyti tik sulaukus tam tikro amžiaus, pristatymo momentu Pirkėjas ar bet kuris kitas asmuo Pirkėjo vardu priimantis prekes, neturės galiojančio dokumento, kuris patvirtintų jo amžių, tokie produktai nebus perduoti. Tokiu atveju laikoma, kad užsakymas yra iš dalies neįvykdytas dėl Pirkėjo kaltės.

6.5. Jei į užsakymą yra įtraukti alkoholiniai gėrimai, Pardavėjo atstovas įvertina, ar nėra požymių, kad užsakymą su alkoholiniais gėrimais priimantis asmuo yra neblaivus ir (arba) apsvaigęs. Tuo atveju, jei kiltų įtarimų, kad Klientas Pirkėjas yra neblaivus, alkoholiniai gėrimai nebus perduoti. Tokiu atveju laikoma, kad užsakymas yra iš dalies neįvykdytas dėl Pirkėjo kaltės.

6.6. Jei dėl nuo Pardavėjo priklausančių priežasčių užsakymas pristatomas anksčiau ar vėliau nei teisės aktų leidžiamos pardavimo valandos, o užsakyme yra alkoholinių gėrimų, tokie alkoholiniai gėrimai Pirkėjui neperduodami ir Pardavėjas grąžina už tuos produktus sumokėtus pinigus.

 

7. PREKIŲ KOKYBĖS GARANTIJA

7.1. Kiekvienos e-PROMO parduotuvėje parduodamos prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

7.2. Visoms prekėms suteikiama jų gamintojo suteikta garantija.

7.3. Gamintojo garantiją turinčios prekės parduodamos išrašius garantinį taloną, kuriame yra informacija apie garantijos sąlygas. Informacija apie garantinį aptarnavimą teikiama tel. 8 800 41411.

7.4. Pirkėjas supranta, kad internetinėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali nevisiškai atitikti realų prekių dydį, formas ir spalvas dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių, todėl Pardavėjas už tai neatsako už neatitikimus.

7.5. Prekės kokybės garantiją nustato prekės Pardavėjas pagal gamintojo įsipareigojimus ir bendruosius teisės aktus.

7.6. Jeigu garantinio termino laikotarpiu paaiškėja, kad prekė neatitinka kokybės reikalavimų, trūkumai nėra netinkamo prekės laikymo, eksponavimo ar naudojimo pasekmė ir Pirkėjas apie tokius trūkumus pranešė Pardavėjui nedelsiant jiems paaiškėjus, Pardavėjas savo nuožiūra arba pašalina trūkumus, arba, jeigu trūkumų neįmanoma pašalinti, pakeičia Prekę nauja Preke. Prekę garantiniam remontui atlikti pristato Pirkėjas.

 

8. PREKIŲ KEITIMAS IR GRĄŽINIMAS

8.1. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, sudarytos su Pardavėju, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu (elektroniniu paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo prekės pristatymo dienos.

8.2. Pirkėjo teisė atsisakyti pirkimo – pardavimo sutarties įgyvendinama vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis".

8.3. Pateikęs raštišką pranešimą apie sutarties atsisakymą, Pirkėjas privalo ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų pateikti Pardavėjui reikiamą informaciją ir grąžinti prekę šių Taisyklių nustatyta tvarka.

8.4. Pirkėjas taip pat turi teisę grąžinti ar reikalauti pakeisti nekokybiškas ar užsakymo specifikacijos neatitinkančias prekes.

8.5. Bet kuriuo atveju negrąžinamos ir nekeičiamos greitai gendančios prekės ar prekės, kurių galiojimo laikas yra trumpas, o taip pat kitos Civilinio kodekso bei 2001 m. birželio 11 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 697 patvirtintų „Mažmeninės prekybos taisyklių“  nurodytos prekės.

8.6. Netinkamos kokybės ne greitai gendančių prekių ar kokybiškų prekių, kurių Pirkėjui nepatinka forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas, keičiamos ar grąžinamos vadovaujantis 2001 m. birželio 11 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 697 patvirtintomis Mažmeninės prekybos taisyklėmis, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu ir kitais galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais.

8.7. Prekė gali būti grąžinama, jeigu jos nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama (nenuplėštos originalios etiketės bei žymėjimai). Grąžinamos ar keičiamos kokybiškos prekės privalo būti nesugadintos, nepraradusios prekinės išvaizdos (nenuimtos ir nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.), vartojamųjų savybių ir negali būti naudotos. Prekė turi būti grąžinama originalioje pakuotėje, tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta, būtinai pateikiant prekės įsigijimo dokumentą, garantinę kortelę (jei ji buvo išduota), naudojimo instrukcijas ir kitus prekės priklausinius. Jeigu prekė nėra pilnai sukomplektuota, yra sugadinta, netvarkinga arba nėra tinkamai supakuota, Pardavėjas turi teisę nepriimti prekės, jos nekeisti ir negrąžinti už prekę Pirkėjo sumokėtų pinigų.

8.8. Prekės keičiamos ar grąžinamos Pardavėjas iš anksto suderinus prekių atsiėmimo laiką ir adresą. Pirkėjas turi pristatyti prekes Pardavėjo adresu arba susiderinus jas atsiima Pardavėjas. Visos su nekokybiškų prekių grąžinimo susijusios išlaidos tenka Pardavėjui.

8.9. Grąžinant ar keičiant kokybiškas ir Pirkėjo užsakymą atitinkančias prekes, Pirkėjui negrąžinamas prekių pristatymo mokestis. Tuo atveju, jeigu pristatymo mokestis nebuvo taikomas, Pardavėjas turi teisę išskaityti pristatymo mokesčio sumą iš Pirkėjui grąžinamų sumų.

8.10. Dėl prekių grąžinimo prašome kreiptis el. paštu: [email protected]  arba telefonu: 8 800 41411.

8.11. Už grąžintas prekes pinigai į Pirkėjo sąskaitą grąžinami ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių grąžinimo dienos.

 

 9. ATSAKOMYBĖ

9.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formose, esančiose e-PROMO parduotuvėje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia registracijos formoje tikslių duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.

9.2. Pirkėjas atsako už savo veiksmus, atliktus naudojantis šia e-PROMO internetine parduotuve.

9.3. Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei e-PROMO parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie internetinės parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

9.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

9.5. Tuo atveju, jei Pardavėjas pažeistų šias Taisykles, Pardavėjas bus atsakinga tik už tiesiogiai dėl to pažeidimo Pirkėjo patirtus nuostolius tiek, kiek tuos nuostolius pagrįstai galėjo numatyti abi šalys.

  

10. KOMUNIKACIJOS PRIEMONĖS IR KONTAKTAI

10.1. Pardavėjas visus pranešimus gali siųsti Pirkėjui jo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu ar SMS žinute jo nurodytu telefono numeriu. Bet kuriais užsakymų vykdymo klausimais, Pardavėjo atstovai turi teisę susisiekti su Pirkėju jo nurodytu telefono numeriu.

10.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus pateikia Pardavėjui šiomis susisiekimo priemonėmis:

10.2.1. Intercom gyvo susirašinėjimo programėlė Pardavėjo internetinėje svetainėje www.sanitex.eu

10.2.2. Telefono numeriu: 8 800 41411

10.2.3. el. pašto adresu: [email protected]

10.3. Šiose Taisyklėse nurodytais atvejais Pardavėjui teikiami pranešimai šiais įprastais Pardavėjo komunikacijos kanalais: internetinėje svetainėje www.sanitex.eu, Promo Cash&Carry paskyroje Facebook ar registruotų Pirkėjų el. pašto adresais.

 

11. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

11.1. Pirkėjo asmens duomenys bus tvarkomi pagal Pardavėjo Privatumo politiką. Jei Pirkėjas užsako prekes iš e-PROMO parduotuvės, laikoma, kad jis sutinka su Pirkėjo asmens duomenų tvarkymu ir patvirtina, kad visa pateikta informacija ir asmens duomenys yra teisingi ir atitinka tikrovę.

11.2. Pirkėjo asmens duomenys bus naudojami identifikuojant Pirkėją, nustatant, ar Pirkėjas ir asmuo, kuriam pristatomos prekės, yra pilnametis arba ne jaunesnis nei 20 metų (įsigyjant alkoholinius gėrimus), vykdant prekių pardavimą ir pristatymą, išrašant apskaitos dokumentus, grąžinant permokas ir (ar) pinigus už Pirkėjo grąžintas prekes, administruojant įsiskolinimus ir vykdant kitus iš pirkimo-pardavimo sutarties kylančius įsipareigojimus.

11.3. Pirkėjo asmens duomenys bus tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais tik gavus Pirkėjo sutikimą. Pirkėjo sutikimas išreiškiamas pažymint atitinkamus laukelius registracijos anketoje bei gali būti keičiamas prisijungus prie savo e-PROMO paskyros.

 

 12. VEIKLOS RIBOJIMAI

12.1. Pardavėjas, atsižvelgdamas į e-PROMO parduotuvės sistemos techninius pajėgumus, turi teisę savo sprendimu riboti registruotų Pirkėjų skaičių.

12.2. Pardavėjas turi teisę bet kada, nenurodydamas priežasčių sustabdyti naujų užsakymų priėmimą iš Pirkėjo apie tai informuojant Pirkėjo e-PROMO paskyroje ir kitais įprastais Pardavėjo komunikacijos kanalais.

12.3. Jeigu Pardavėjo duomenimis Pirkėjas bando pakenkti e-PROMO parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis e-PROMO parduotuve ir/arba panaikinti Pirkėjo registraciją. Bet kokie bandymai pakenkti e-PROMO parduotuvės darbo stabilumui yra tiriami ir, esant reikalui, perduodami teisėsaugos institucijoms.

12.4. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai sustabdyti arba nutraukti e-PROMO parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

 

13. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

13.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

13.2. Jei teismas ar kita kompetentinga institucija nusprendžia, kad kuri nors šių Taisyklių nuostata neatitinka teisės aktų reikalavimų, ji laikoma negaliojančia ir yra automatiškai keičiama artimiausia pagal prasmę nuostata, atitinkančia teisės aktų reikalavimus. Tokia negaliojanti nuostata neturi jokios įtakos Taisyklių ar konkrečių jų nuostatų galiojimui.

13.3. Visi ginčai, kilę tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sprendžiami derybų būdu. Pirmiausia Pirkėjas privalo raštu kreiptis į Pardavėją užpildant e-PROMO parduotuvės paskyroje nurodytą formą, Pardavėjui per 14 dienų neatsakius į Pirkėjo pretenziją ar neišsprendus jos abipusiai priimtinu būdu, ginčas toliau gali būti sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.